B.B.M. REAL ESTATE

Opći uvjeti poslovanja

Agencija za posredovanje nekretninama B.B.M. doo, matični broj 2142503, OIB 07491389916,
Upisano u registar kod Hrvatske Gospodarske Komore br. 259/2009
UPI/I-330-01/09-01/601
Osigurano kod Osiguranje Zagreb-broj police 11-1010181094
Agent Posredovanja -Anita Soldo, upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninama u R. Hrvatskoj, kod HGK UPI/I-330-01/09-01/587

Ugovor o posredovanju - usmeni dogovor ili dokument kojim se reguliraju odnosi između Nalagodavca i Posrednika. Posrednik se obvezuje da će poduzeti sve mjere u cilju pronalaženja i dovođenja u kontakt s nalagodavcem osobe radi sklapanja posredovnog posla. Nalagodavac se s druge strane obvezuje za izvršenu uslugu platiti naknadu za posredovanje.

 1. Opći uvjeti poslovanja

  Opći uvjeti poslovanja definiraju uzajamna prava i obveze Posrednika i Nalagodavca koji stupaju u ugovorni odnos posredovnja u prometu nekretnina
  Opći uvjeti poslovanja su integralni dio svakog ugovora o posredovanju kojeg s Nalogodavcem sklapa Posrednik
  Ukoliko stranke ugovorne odnose definiraju drugačije nego što je u općim uvjetima poslovanja, tada vrijede odredbe Ugovora.

 2. Naknada za posredovnaje

  1. visina naknade za posredovanje prilikom prodaje, kupnje, ili zamjene, najma-zakupa

   Visina naknade Posredniku je određena tarifom HGK (Hrvatske gospodarske komore)

  2. KUPOPRODAJA

   Provizija se naplaćuje u postotcima od ukupno postignutog iznosa kupoprodajne cijene nakon sklapanja Ugovora-Predugovora.

   PRODAJA

   Provizija se naplaćuje u postotcima od ukupno postignutog iznosa kupoprodajne cijene nakon sklapanja Ugovora-Predugovora, od prodavatelja, 2-4 %, osim ako se stranke nisu dogovorile o drukčijoj naknadi.

   KUPNJA

   Provizija se naplaćuje u postotcima od ukupno postignutog iznosa kupoprodajne cijene nakon sklapanja Ugovora-Predugovora, osim ako se stranke nisu dogovorile o drukčijoj naknadi.
   Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine.

   ZAMJENA

   Prilikom zamjene nekretnine, provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni , a postotak se računa 2-3% od vrijednosti nekretnine koju je stranka stekla zamjenom.

   NAJAM-ZAKUP

  3. Iznajmljivanje

   Provizija se naplaćuje od najmodavca (zakupodavca) I iznosi 100% iznos jedne mjesečne najamnine-zakupnine (jednokratno) za najam ili zakup u trajanju od 1 -5 godina. Za kraće ili duže rokove, cijena se dogovara ovisno o složenosti posredovnog posla.

  4. Unajmljivanje

   Provizija se naplaćuje od najmoprimca (zakupnika) I iznosi 100% iznos jedne mjesečne najamnine-zakupnine (jednokratno) za najam ili zakup u trajanju od -5 godina. Za kraće ili duže rokove, cijena se dogovara ovisno o složenosti posredovnog posla.

   Na navedene iznose naknade zaračunat će se PDV.

  5. Ostvarivanja prava na naknadu

   Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta kojeg su ugovorne strane zaključile (predugovor ili kupoprodajni ugovor). Naknada se isplaćuje Posredniku neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je posredovao.
   Ukoliko Nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posrednovonog posla (nakon što mu je Posrednik dostavio prihvatljivu ponudu), dužan je Posredniku isplatiti iznos ugovorene naknade – provizije.
   Nalogodavac je dužan platiti naknadu I kad je s osobom, na koju mu je ukazao Posrednik I s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji je posredovalo, kojim se postiže ista svrha kao I posredovanim poslom.
   Posrednik ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca zaključi posredovni pravni posao s osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.
   Naknada obuhvaća I uobičajene troškove posredovanja, osim onih posebno ugovorenih.

 3. Obveze Posrednika – aktivnosti koje su obuhvaćene naknadom za posredovanje

  1. Aktivnosti prilikom posredovanja koje su uključene u iznos naknade koju plaća klijent/nalogodavac: kupac ili prodavatelj

   Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina posrednik se obvezuje obavljati osobiosla to sljedeće:

   • nastojati naći I dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog
   • upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
   • izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na:
   • očite nedostatke I moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine
   • upisana stvarna prava ili druga prava trećih strana na nekretninu
   • pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strain
   • nedostatke građevine I uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu
   • okolnosti obveze primjene prava prvokupa I ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima
   • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvrštiti druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove
   • omogućiti pregled nekretnina
   • posredovati u pregovorima I nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
   • čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posjeduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posjeduje, ako je predmet sklapanja ugovora zamljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište.
   • obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravni posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

   Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovnog posla, ako je omogućeno Nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:

   • neposredno odveo ili uputio Nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine,
   • organizirao susret između Nalogodavca I druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla
   • Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaxa druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine
  2. Troškovi koji nisu uključeni u naknadu za posredovanje

   • Trošak upravnih ili sudskih pristojbi nastalih sa svrhom pridobivanja potrebne vlasničke I druge dokumentacije koji su preduvijet za stavljanje nekretnine u promet
   • Uknjižba vlasničkog prava u Zemljišne knjige
   • Sastavljanje ugovora I dokumenata u obliku javnobilježničkog dokumenta
 4. Obveze Nalogodavca

  Nalogodavac se obvezuje da će izvršiti sljedeće obveze temeljem ugovora o posredovanju:

  • Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja I predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevinu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj osobi,
  • Dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koje je predmet ugovora te upozoriti Posrednika na sve uknjižene I neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
  • osigurati Posredniku I trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine
  • obavjestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine I cijenu,
  • nekon sklapanja posredovanog pravnog posla, osnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su Posrednik I Nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe pri sklapanju predugovra, isplatiti Posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drugačije ugovoreno,
  • ako je to izričito ugovoreno naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
  • obavjestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanima s vlasništvom na nakretnini.

  Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapaje posla s trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drugačije, ništetna je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tome nije postupio u dobroj vjeri te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

 5. Prestanak ugovora o posredovanju

  Ugovor o posredovanju sklopnjen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopnjen ako u tome roku nije sklopnjen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovorenih strana.
  Nalogodavac je dužaan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje ne inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.
  Ako u roku ne dužen od vremena trajanja sklopnjenog ugovora o posredovanju nakoon prestanka tog ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koje je pretežio posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drugačije ugovoreno.
  Odredbe stavka 2. I 3. ovoga članka odnose se I na prestanak ugovora o isključivome posredovanju.

 6. Opće odredbe i rješavanje sporova

  Na odnose između Nalogodavca I Posrednika proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvietima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretninama i Zakona o obveznim odnosima. Za moguće sporove nadležan je Općinski sud u Puli.

U Puli, 01.07. 2013. godine

B.B.M. doo, Agencija za promet nekretninama
Anita Soldo, agent posredovanja u prometu nekretnina